Đâu là vùng được hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước?

Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Theo quy định tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP, vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước gồm 02 vùng sau đây:

  • Vùng 1: Là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải;

  • Vùng 2: Là vùng nước khác không thuộc vùng 1, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát.

Cũng theo Nghị định 48, hoạt động vui chơi, giải trí phải thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

  • Hoạt động vui chơi, giải trí phải bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường và hiệu quả; góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

  • Việc đầu tư xây dựng vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt.

  • Tổ chức, cá nhân khai thác, cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí, người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước và người tham gia vui chơi, giải trí dưới nước phải tuân thủ các quy định pháp luật.

Xem chi tiết tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

662

Văn bản liên quan