Đề thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải đáp ứng yêu cầu gì?

Ngày 24/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Theo như Thông tư 125, việc ra đề thi để cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cấp cho từng kỳ thi. Cụ thể:

  • Đề thi được ra dưới dạng trắc nghiệm, số lượng câu hỏi liên quan đến phần kiến thức chung về bảo hiểm chiếm 75%, số lượng câu hỏi liên quan đến phần sản phẩm bảo hiểm chiếm 25% tổng số lượng câu hỏi của mỗi đề thi.
  • Đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được xây dựng theo nội dung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 88 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, kế hoạch kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được Thông tư 125 quy định rất chi tiết:

  • Trước ngày 25 hàng tháng, cơ sở đào tạo đăng ký với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề.
  • Căn cứ vào kế hoạch của các cơ sở đào tạo đã đăng ký, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo cho cơ sở đào tạo về kế hoạch tổ chức thi trước ngày mùng 1 của tháng sau liền kề hoặc trước ngày tổ chức thi tối thiểu 02 ngày làm việc.
  • Trường hợp đã được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo về kế hoạch tổ chức thi mà cơ sở đào tạo dự kiến thay đổi kế hoạch tổ chức thi phải thông báo với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trước ngày thi tối thiểu 01 ngày làm việc.

Xem việc tổ chức thi tại Thông tư 125/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,756

Văn bản liên quan