Đến năm 2020, lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Theo đó, Luật này đã thay đổi nhiều quy định liên quan đến vị trí việc làm, phân loại, đánh giá cũng như trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ảnh minh họa 

Theo nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết 27-NQ/TW về chính sách cải cách tiền lương thì trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Mục tiêu từ năm 2018 đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương.

Theo đó, thực hiện nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết này và Kế hoạch 10-KH/TW về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên xác định rõ vị trí việc làm là căn cứ để xác định biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, đối với công chức, Dự thảo quy định:

  • Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  • Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;
  • Hình thức, nội dung thi tuyển và xét tuyển công chức phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực. Người được tiếp nhận vào làm công chức phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của vị trí việc làm.

Dự thảo cũng quy định việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức cũng phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định khác tại Luật Cán bộ, công chức 2008Luật Viên chức 2010 như: Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; các trường hợp viên chức được ký hợp đồng không xác định thời hạn;... 

 Căn cứ pháp lý:

 ♦ Nghị quyết 27-NQ/TW;

 ♦ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

24,569

Văn bản liên quan