Địa điểm và cách thức niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ hợp lệ

Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Theo đó, địa điểm và cách thức thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ được quy định chi tiết tại Điều 17, 18 Nghị định 177/2013/NĐ-CP như sau:

dia diem va cach thuc niem yet gia hang hoa, DV, Nghi dinh 177/2013/NĐ-CP

Thứ nhất, về địa điểm thực hiện niêm yết giá:

  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm).

  • Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  • Hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  • Các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về cách thức niêm yết giá:

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết. Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được bán cao hơn hoặc mua thấp hơn giá niêm yết.

  • Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng.

  • Giá niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó.

Chi tiết xem tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan