Điểm mới về quy trình phản ánh, kiến nghị trong xử lý vi phạm hành chính

Ngày 31/5/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 36/2018/TT-BGTVT quy định một số điểm mới trong quy trình phản ánh, kiến nghị trong xử lý vi phạm hành chính.

Theo Thông tư 36, các phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua hình thức thông điệp dữ liệu điện tử, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp nhận phải tuân thủ quy trình sau:

  • Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị ;
  • Đăng nhập Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải hoặc Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị;
  • Nghiên cứu, đánh giá và phân loại phản ánh, kiến nghị:

- Đối với các phản ánh, kiến nghị không đúng nội dung, yêu cầu quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính gửi thông báo trên Hệ thống thông tin cho người dân, doanh nghiệp việc không tiếp nhận và nêu rõ lý do;

- Đối với các phản ánh, kiến nghị chưa rõ nội dung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính gửi thông báo trên Hệ thống thông tin đề nghị người dân, doanh nghiệp bổ sung, làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Các phản ánh, kiến nghị đáp ứng các nội dung, yêu cầu  nhưng không thuộc thẩm quyền quyết định, phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Các phản ánh, kiến nghị đáp ứng các nội dung, yêu cầu  thuộc thẩm quyền quyết định, phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt cần lưu giữ thông điệp dữ liệu về các phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận vào cơ sở dữ liệu của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải hoặc Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Xem chi tiết Thông tư 36/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 16/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

380

Văn bản liên quan