Điểm mới thẩm định thực tế tại DN nhằm ưu tiên làm thủ tục hải quan

Bộ Tài chính mới đây đã ký ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 07/2019/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều tiện để áp dụng chế độ ưu tiên của hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan, cụ thể việc thẩm định  thực tế tại doanh nghiệp được thực hiện như sau:

  • Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện thẩm định thực tế tại doanh nghiệp. Nội dung thẩm định thực tế gồm:
    • Đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế với thông tin khai báo của doanh nghiệp.
    • Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật nếu trong thời gian 24 tháng liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp chưa được thanh tra hoặc kiểm tra sau thông quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế.
  • Thời gian thẩm định thực tế tại doanh nghiệp, dự án tối đa 05 ngày làm việc.

Xem chi tiết tại Thông tư 07/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

430

Văn bản liên quan