Điểm mới về tổ chức thu phí và nộp phí trong hoạt động địa chất, khoáng sản

Ngày 25/6/2018 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 55/2018/TT-BTC. Đáng chú ý là điểm mới về việc tổ chức thu phí và nộp phí trong hoạt động khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Cụ thể:

So với quy định về tổ chức thu và người nộp phí trong Thông tư 190/2016/TT-BTC thì trong Thông tư 55/2018/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều như sau:

  • Tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản từ Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nộp phí theo quy định tại Thông tư 55

  • Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí theo quy định tại Thông tư 55

Xem chi tiết Thông tư 55/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/8/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan