Điều chỉnh số cấp bù hàng năm theo quyết toán chính thức

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Điều chỉnh số cấp bù hàng năm, Thông tư 111/2007/TT-BTC

Điều chỉnh số cấp bù hàng năm theo quyết toán chính thức (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định về trình tự điều chỉnh số cấp bù chênh lệch lãi suất hàng năm theo quyết toán chính thức như sau:

- Kết thúc năm tài chính, căn cứ số liệu quyết toán chính thức được Hội đồng quản lý phê duyệt, Ngân hàng Phát triển xác định số phải cấp bù trong năm, kèm thuyết minh gửi Bộ Tài chính.

- Căn cứ dự toán cấp bù được bố trí trong năm Ngân sách Nhà nước; số liệu quyết toán, Bộ Tài chính xác định số cấp bù cả năm cho Ngân hàng Phát triển và thực hiện điều chỉnh.

- Việc điều chỉnh số cấp bù theo quyết toán chính thức được thực hiện như sau:

  • Nếu số được cấp bù cả năm được quyết toán cao hơn số đã tạm cấp bù trong năm (theo các quý) thì Bộ Tài chính sẽ cấp bổ sung phần còn thiếu trong phạm vi dự toán được thông báo. Phần chênh lệch vượt giữa số cấp bù chính thức cả năm và dự toán được thông báo (nếu có) sẽ được bố trí trong dự toán cấp bù năm sau. Số cấp bổ sung trong thời kỳ chỉnh lý quyết toán được tính vào số quyết toán chi ngân sách năm thực hiện, số cấp bổ sung sau thời kỳ chỉnh lý quyết toán được tính vào quyết toán năm chi ngân sách năm sau.

  • Nếu số được cấp bù cả năm được quyết toán thấp hơn số đã tạm cấp bù trong năm (theo các quý) thì phần chênh lệch vượt sẽ được trừ vào số tạm cấp bù của quý I năm tiếp theo (trường hợp năm tiếp theo vẫn phát sinh việc cấp bù); hoặc phải nộp lại cho Ngân sách Nhà nước (trường hợp năm tiếp theo không phát sinh việc cấp bù).

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

13

Văn bản liên quan