Điều kiện bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải

Điều kiện bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải
Bích Hoa

Bộ luật hàng hải 2015 được ban hành ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2017. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này là các quy định về điều kiện bắt giữ tàu biển để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải.

 

Cụ thể, theo quy định tại 140 Bộ luật hàng hải 2015, khi có yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải quy định tại Điều 139 của Bộ luật hàng hải 2015 thì Tòa án quyết định bắt giữ tàu biển trong các trường hợp sau đây:

  • Chủ tàu là người chịu trách nhiệm đối với khiếu nại hàng hải tại thời điểm phát sinh khiếu nại hàng hải và vẫn là chủ tàu tại thời điểm bắt giữ tàu biển;
  • Người thuê tàu trần là người chịu trách nhiệm đối với khiếu nại hàng hải tại thời điểm phát sinh khiếu nại hàng hải và vẫn là người thuê tàu trần hoặc là chủ tàu tại thời điểm bắt giữ tàu biển;
  • Khiếu nại hàng hải này trên cơ sở của việc thế chấp tàu biển đó;
  • Khiếu nại hàng hải này liên quan đến quyền sở hữu hoặc chiếm hữu tàu biển đó;
  • Khiếu nại hàng hải này được bảo đảm bằng một quyền cầm giữ hàng hải liên quan đến tàu biển đó.

Việc bắt giữ tàu biển cũng được tiến hành đối với một hoặc nhiều tàu biển khác thuộc quyền sở hữu của người phải chịu trách nhiệm đối với khiếu nại hàng hải và tại thời điểm khiếu nại hàng hải đó phát sinh mà người đó là:

  • Chủ sở hữu của tàu biển liên quan đến việc phát sinh khiếu nại hàng hải;
  • Người thuê tàu trần, người thuê tàu định hạn hoặc người thuê tàu chuyến của tàu biển liên quan đến việc phát sinh khiếu nại hàng hải.

Quy định này không áp dụng đối với khiếu nại hàng hải liên quan đến quyền sở hữu tàu biển.

Gởi câu hỏi

958

Văn bản liên quan