Điều kiện cấp GCN kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ngày 30/3/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài sẽ phải đáp ứng những điều kiện khác nhau để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

Tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp:

  • Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8 m2/người; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  • Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định 49;
  • Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định;
  • Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức nước ngoài

  • Đáp ứng các điều kiện tại quy định trên.
  • Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 5 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định.

Nghị định 49/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan