Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng
Ngọc Duyên

Chào bán chứng khoán ra công chứng bao gồm việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ ra công chúng. Dưới đây là các điều kiện để thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng:

 

 1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 1. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:
 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
 • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 1. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:
 • Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;
 • Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.

Xem chi tiết tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010 và Luật Chứng khoán 2006.

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan