Điều kiện chi ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 55/2017/TT-BTC vào ngày 19/5/2017 quy định cụ thể về điều kiện chi ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thông tư 55 quy định cụ thể về điều kiện chi ngân sách nhà nước như sau:

  • Đã có trong dự toán ngân sách được giao. Trường hợp dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm cấp kinh phí cho các nhiệm vụ không thể trì hoãn được.

  • Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng cho lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

  • Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc thông qua phê duyệt trên chứng từ và các hồ sơ thanh toán.

  • Ngoài các điều kiện nói trên, trường hợp sử dụng vốn, kinh phí ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

Xem chi tiết Thông tư 55/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan