Điều kiện chiến sĩ được xét chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ muốn chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

chuyen sang che do phuc vu chuyen nghiep, Nghi dinh 70/2019/NĐ-CP

Nguồn: Internet

  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định nêu trên thì khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan