Điều kiện CSVC của Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Theo đó, cơ sở vật chất của Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính phải có đủ các điều kiện được liệt kê tại Điều 5 Thông tư 138/2013/TT-BTC như sau:

co so vat chat van phong giam dinh tu phap linh vuc tai chinh, thong tu 138/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Có trụ sở riêng thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tối thiểu là 03 (ba) năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định. Khi thay đổi trụ sở, Văn phòng giám định tư pháp phải thông báo bằng văn bản đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trước 01 tháng.

  • Có phòng làm việc cho giám định viên và nhân viên; có tủ hoặc kho hoặc khu vực riêng lưu trữ hồ sơ giám định.

Bên cạnh đó, Thông tư 138 cũng quy định tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính phải có đủ điều kiện sau:

  • Đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Giám định tư pháp.

  • Có cán bộ có kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn để thực hiện giám định.

  • Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn tài chính để thực hiện giám định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 138/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan