Điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Phú Thịnh

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

 

Theo quy định tại Điều 42 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006, người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài.

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt.

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động.

5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động.

6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm tại: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 có hiệu lực ngày 01/7/2007. 

Gởi câu hỏi

173

Văn bản liên quan