Điều kiện được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GD chứng khoán phái sinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GD chứng khoán phái sinh, Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Điều kiện được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GD chứng khoán phái sinh (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 9 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định công ty chứng khoán chỉ được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Theo đó, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán bao gồm:

- Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

- Được phép hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh;

- Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu như sau:

  • Đối với thành viên bù trừ trực tiếp: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên;

  • Đối với thành viên bù trừ chung: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên;

- Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất không quá 05 lần; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật;

- Không có lỗ trong 02 năm gần nhất;

- Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần;

- Đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán;

- Không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đây, Nghị định 42/2015/NĐ-CP không quy định mức phần trăm tối thiểu về tỷ lệ vốn khả dụng đối với công ty chứng khoán trong 12 tháng gần nhất. Đồng thười không quy định về điều kiện không có lỗ trong 02 năm gần nhất.

Do đó, có thể thấy, Nghị định 158/2020/NĐ-CP đã bổ sung nhiều điều kiện được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của công ty chứng khoán so với trước đây.

Chi tiết xem tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Ty Na

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan