Điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài

Vừa qua, Nghị định 15/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định việc liên kết đào tạo với nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề và trình độ đào tạo

  • Được liên kết đào tạo các ngành, nghề và trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, trừ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, tôn giáo.

2. Đối tượng tuyển sinh vào học các chương trình liên kết đào tạo

  • Trường hợp cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam thì đối tượng tuyển sinh thực hiện theo pháp luật Việt Nam;
  • Trường hợp cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài thì đối tượng tuyển sinh thực hiện theo pháp luật nước ngoài;
  • Trường hợp đồng cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam thì đối tượng tuyển sinh thực hiện theo quy định trên.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

  • Có phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu;

4. Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo

  • Bảo đảm đầy đủ chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, học liệu đào tạo phục vụ cho việc học tập của người học.

5. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và các tiêu chuẩn.

6. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập:

  • Người vào học chương trình liên kết đào tạo để cấp bằng của nước ngoài phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan