Điều kiện mới để Công ty Quản lý tài sản mua khoản nợ xấu

Ngày 14/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo như Thông tư 09/2017/TT-NHNN, để được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường, các khoản nợ xấu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Khoản nợ xấu quy định tại điểm a khoản 7a Điều 3 Thông tư 19:

  • Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 19;
  • Được Công ty Quản lý tài sản đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ;
  • Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ.

Khoản nợ xấu quy định tại điểm b khoản 7a Điều 3 Thông tư 19:

  • Các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 16 Thông tư 19;
  • Được Công ty Quản lý tài sản đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ;
  • Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ;
  • Trường hợp chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường thì trái phiếu đặc biệt tương ứng với khoản nợ xấu đó còn phải đáp ứng điều kiện chưa đến hạn thanh toán và đang không bị phong tỏa tại Ngân hàng Nhà nước.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan