Điều kiện mới đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải

Nghị định 147/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ đã ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, Nghị định 147 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải tại Nghị định 70/2016/NĐ-CP, cụ thể:

  • Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.
  • Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tối thiểu 05 năm.

Bên cạnh đó, điều kiện về tổ chức và vốn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải cũng được sửa đổi như sau:

  • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức và vốn như sau: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.

Xem chi tiết tại Nghị định 147/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan