Điều kiện nào để Ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Theo đó, Ngân hành Ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt khi đáp ứng điều kiện gì?

đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt, Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Điều kiện nào để Ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 158/2020/NĐ-CP, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt trên Sở giao dịch chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường trái phiếu Chính phủ của Sở giao dịch chứng khoán;

  • Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản cho phép đầu tư chứng khoán phái sinh;

  • Có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung trong trường hợp đăng ký làm thành viên không bù trừ;

  • Đáp ứng yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ cho giao dịch chứng khoán phái sinh;

  • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể; không đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt của Ngân hàng thương mại bao gồm:

  • Giấy đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  • Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện đầu tư chứng khoán phái sinh;

  • Bản thuyết minh về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán;

  • Hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung trong trường hợp đăng ký làm thành viên không bù trừ.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt được lập thành 01 bộ gốc. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này gửi đến Sở giao dịch chứng khoán theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Chi tiết xem tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Ty Na

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan