Điều kiện thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ

Điều kiện thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ
Ngọc Duyên

Thăng cấp bậc quân hàm sĩ quan là quyết định đề bạt sĩ quan lên cấp bậc quân hàm cao hơn. Tăng quân hàm được xét định kỳ trong một thời nhất định, để được thăng quan hàm, sĩ quan tại ngũ phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây.

 

1. Đủ tiêu chuẩn của sĩ quan:

 • Tiêu chuẩn chung:
  • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn hành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
  • Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm;
  • Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ;
  • Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.
 • Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ của sĩ quan do cấp có thẩm quyền quy định.

2. Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm

3. Đủ thời hạn xét thăng quân hàm như sau:

 • Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm; 
 • Trung úy lên Thượng úy: 3 năm; 
 • Thượng úy lên Đại úy: 3 năm; 
 • Đại úy lên Thiếu tá: 4 năm; 
 • Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm; 
 • Trung tá lên Thượng tá: 4 năm; 
 • Thượng tá lên Đại tá: 4 năm; 
 • Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; 
 • Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; 
 • Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; 
 • Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm; 

Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm. 

Tuổi của sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước. 

Sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

Xem chi tiết tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Gởi câu hỏi

436

Văn bản liên quan