Điều kiện thành lập nhà xuất bản

Điều kiện thành lập nhà xuất bản
Thủy Phú

Theo quy định tại Luật xuất bản 2012, các cơ quan, tổ chức được thành lập nhà xuất bản, gồm:

 

  • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp tỉnh;
  • Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở trung ương trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và tài liệu khoa học, học thuật.

Việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

(2) Có người đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập và có ít nhất năm biên tập viên cơ hữu;

(3) Có trụ sở với diện tích từ 200m2 sử dụng trở lên;

(4) Có nguồn tài chính ít nhất 05 tỷ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản;

(5) Có đủ trang thiết bị để tổ chức xuất bản;

(6) Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình hoạt động, cơ quan chủ quản nhà xuất bản có trách nhiệm duy trì các điều kiện nêu trên.

Cơ quan chủ quản và nhà xuất bản bảo đảm kinh phí hằng năm ít nhất 05 tỷ đồng để nhà xuất bản thực hiện nhiệm vụ xuất bản theo tôn chỉ, mục đích của nhà xuất bản.

Cơ sở pháp lý: Điều 13 Luật xuất bản 2012, Điều 8 Nghị định 195/2013/NĐ-CP
Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan