Điều kiện thực hiện sát hạch đối với hành nghề kiến trúc

Điều kiện thực hiện sát hạch đối với hành nghề kiến trúc là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 95/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 07/09/2020.

Điều kiện thực hiện sát hạch đối với hành nghề kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Điều kiện thực hiện sát hạch đối với hành nghề kiến trúc (ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 85/2020/NĐ-CP về điều kiện thực hiện sát hạch đối với hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc được công nhận đủ điều kiện thực hiện sát hạch:

  • Bảo đảm yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật Kiến trúc;

  • Có quyết định công nhận đủ điều kiện thực hiện sát hạch đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc;

  • Đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo các nội dung tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

  • Cơ sở đào tạo về kiến trúc từ bậc đại học trở lên.

- Hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện tổ chức thực hiện sát hạch:

  • Đơn đề nghị công nhận đủ điều kiện tổ chức sát hạch gửi tới Bộ Xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

  • Bản thuyết minh về khả năng đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật Kiến trúc;

  • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động và phê duyệt điều lệ của tổ chức.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và ban hành Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc từ bậc đại học trở lên và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định.

Xem chi tiết tại Nghị định 85/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 17/07/2020.

Thanh Thảo

Gởi câu hỏi

43

Văn bản liên quan