Điều kiện tối thiểu thực hiện toàn bộ TTHC tại Bộ phận 1 cửa

Văn phòng Chính phủ mới đây đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quy định mới, thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ tại Bộ phận Một cửa khi đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau:

  • Không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

  • Được phép phân cấp hoặc ủy quyền cho Bộ phận Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa xem xét, thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ và phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  • Bộ phận Một cửa có đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Xem thêm các mẫu giải quyết thủ tục hành chính tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

227

Văn bản liên quan