Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư 55/2011/BGDĐT quy định Điều lệ đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục. Đáng chú ý là quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

Nguồn kinh phí:

 • Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: Nguồn kinh phí có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác;
 • Ban đại diện cha mẹ học sinh trường: Nguồn kinh phí được trích từ kinh phí của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Nguyên tắc thu, chi:

 • Công khai, dân chủ.
 • Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai tại các cuộc họp Ban đại diện cha mẹ lớp, trường.
 • Không được quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân.

Quản lý, sử dụng kinh phí:

 • Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm dự kiến kế hoạch chi tiêu và chỉ được sử dụng sau khi toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến.
 • Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng trường kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ được sử dụng sau khi toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Các hành vi bị nghiêm cấm:

 • Ép buộc người học hoặc gia đình người học quyên góp các khoản mà họ không muốn quyên góp;
 • Quyên góp các khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như:
  • Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;
  • Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;
  • Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;
  • Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;
  • Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;
  • Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;
  • Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Xem thêm Thông tư 55/2011/BGDĐT

Gởi câu hỏi

2,269

Văn bản liên quan