Đình chỉ tham gia thị trường điện của nhà máy điện

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh được ban hành ngày 27/9/2018.

 

Theo đó, nhà máy điện bị đình chỉ tham gia thị trường điện khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Một là, không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành thị trường điện và lịch huy động các tổ máy trong hệ thống điện;

Hai là, không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trên thị trường phát điện cạnh tranh theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp và theo quy định của pháp luật;

Ba là, thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp với đơn vị khác trong việc hạn chế hoặc kiểm soát công suất chào bán trên thị trường nhằm tăng giá điện năng thị trường giao ngay và làm ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện;

Bốn là, thỏa thuận với Đơn vị phát điện khác trong việc chào giá để được lập lịch huy động;

Năm là, thỏa thuận với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong việc chào giá để được lập lịch huy động không đúng quy định.

Nhà máy điện có hành vi vi phạm nêu trên bị đình chỉ tham gia thị trường điện theo quy định tại Điều 114 Thông tư 28/2018/TT-BCT.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 28/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018. 

Gởi câu hỏi

327

Văn bản liên quan