Định mức chi phí bảo trì hàng năm kết cấu hạ tầng thủy lợi

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Theo đó, định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được quy định theo tỷ lệ % nguyên giá giá trị tài sản cố định như sau:

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

TT

Vùng

Biện pháp công trình

Công trình trọng lực

Công trình động lực

Kết hợp động lực và trọng lực

1

Miền núi phía Bắc

0,55÷2,00

0,70÷2,10

0,65÷ 2,05

2

Đồng bằng sông Hồng

0,40÷ 1,80

0,50÷1,85

0,45÷1,90

3

Trung bộ

0,45÷1,85

0,60÷2,10

0,55÷1,80

4

Tây Nguyên

0,80÷2,10

1,00÷2,20

0,85÷2,15

5

Đông Nam bộ

0,40÷1,80

0,50÷1,85

0,45÷1,90

6

Đồng bằng sông Cửu Long

0,60÷1,80

0,75÷1,85

0,65÷1,90

Tùy vào thời gian sử dụng công trình thì sẽ có mức trích chi phí bảo trì khác nhau, cụ thể:

  • Công trình đưa vào khai thác sử dụng dưới 05 năm, công trình được đánh giá lại giá trị tài sản dưới 05 năm được trích chi phí theo mức tối thiểu theo định mức trên;

  • Công trình đã khai thác sử dụng từ 05 năm đến 15 năm được trích mức chi phí trong khoảng định mức trên;

  • Công trình đã khai thác sử dụng từ 15 năm trở lên được trích chi phí theo mức tối đa theo định mức trên.

  • Đối với công trình vùng ven biển, công trình thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước biển, tỷ lệ % nguyên giá giá trị tài sản cố định được trích tăng thêm không quá 0,3% so với mức tối đa quy định tại định mức trên.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 02/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

205

Văn bản liên quan