Định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ Pentrit dự trữ quốc gia

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 138/2014/TT-BTC Quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia, ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2014.

Định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ Pentrit dự trữ quốc gia, Thông tư 138/2014/TT-BTC

Định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ Pentrit dự trữ quốc gia (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 2 Thông tư 138/2014/TT-BTC quy định về Định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ Pentrit dự trữ quốc gia với nội dung như sau:

- Định mức chi phí nhập được tính cho một lần nhập đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia tại cửa kho là: 58.807 đồng.

- Định mức chi phí xuất được tính cho một lần xuất đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia tại cửa kho là: 141.189 đồng.

- Định mức chi phí bảo quản lưu kho trong một năm đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia là: 4.383.594 đồng.

- Định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia bao gồm các nội dung chi có liên quan trực tiếp đến công tác nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ; cụ thể:

  • Chi phí nhân công, bao gồm: Lương thủ kho, bảo vệ và các khoản trích nộp theo lương theo quy định; chi phí thuê bốc xếp đảo hàng, khử trùng kho, đóng gói, hạ kiêu, bốc xếp qua cân, bốc hàng lên phương tiện hoặc từ phương tiện vào kho; chi phí thuê phương tiện bốc dỡ; bồi dưỡng độc hại, ăn ca của thủ kho, bảo vệ;

  • Chi phí vật tư sử dụng cho công tác nhập, bảo quản, xuất, bao gồm: Điện năng, nước, công cụ, dụng cụ bảo quản; khấu hao kho, bảo hộ lao động, bạt chống bão, phòng cháy chữa cháy, văn phòng phẩm;

  • Chi phí kiểm tra, kiểm định phục vụ nhập, xuất và bảo quản, bao gồm: Phí kiểm định chất lượng hàng trước khi xuất kho theo quy định, kiểm tra, kiểm định công cụ, dụng cụ bảo quản;

  • Chi phí quản lý;

  • Chi phí xử lý môi trường;

- Căn cứ nội dung định mức quy định tại Thông tư này, Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia có trách nhiệm quy định các mức cụ thể cho các nội dung chi phí phù hợp với điều kiện quản lý nhưng đảm bảo không vượt quá định mức chung đã quy định.

Xem chi tiết tại Thông tư 138/2014/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 06/11/2014.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan