Định mức giờ huấn luyện ATVS lao động cho người quản lý

Ngày 28/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH, định mức thời gian huấn luyện, thời lượng chương trình huấn luyện ATVSLĐ cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

STT

Định mức lao động

Định mức (giờ)

Loại yếu tố

A

Định mức lao động trực tiếp

 

 

1

Định mức giờ dạy lý thuyết

16

Cố định

2

Định mức giờ dạy thực hành

0

Cố định

B

Định mức lao động gián tiếp

27,5

Cố định

Thời lượng chương trình học (01 buổi = 4 tiết = 4 giờ)

TT

Nội dung huấn luyện

Số giờ

Thời gian huấn luyện

Lý thuyết

Thực hành Thảo luận

Kiểm tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật

8

8

0

0

2

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

7

7

0

0

3

Kiểm tra kết thúc

1

1

0

0

 

Cộng

16

16

0

0

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan