Định mức sử dụng xe ô tô của Cục, Vụ, Ban trực thuộc Tổng cục

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Cụ thể, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ, Ban và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Tổng cục và tổ chức tương đương được xác định như sau:

1. Đối với nhóm đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị theo Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 04/2019/NĐ-CP, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định cho nhóm đơn vị này theo công thức sau:

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung
(xe)

=

Số lượng các đơn vị có số biên chế dưới 50 người
(đơn vị)

: 3

Lưu ý: Trường hợp có kết quả dư từ 0,5 trở lên thì được làm tròn số thêm 01 xe; trường hợp có kết quả dư dưới 0,5 thì làm tròn số xuống.

2. Đối với nhóm đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị theo Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định 04/2019/NĐ-CP, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của nhóm đơn vị này được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 24/2019/TT-BTC.

Chi tiết xem tại Thông tư 24/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan