ĐK đối với tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch TV

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được ban hành ngày 17/09/2018. Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện đối với tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch TV.

Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 66/2016/NĐ-CP , tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:

Một là, người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 19:2010/BNNPTNT về quy trình xông hơi khử trùng hoặc tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có Thẻ hành nghề do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Hai là, có địa điểm xử lý vật thể, nhà xưởng, kho chứa, phương tiện phù hợp với quy mô, biện pháp và loại hình xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Ba là, có thiết bị đối với từng biện pháp xử lý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Nghị định 123/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 17/09/2018. 

Gởi câu hỏi

436

Văn bản liên quan