ĐK vay nước ngoài của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài không được CP bảo lãnh

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, ban hành ngày 31/3/2014.

ĐK vay nước ngoài của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài không được CP bảo lãnh, Thông tư 12/2014/TT-NHNN

ĐK vay nước ngoài của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài không được CP bảo lãnh - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định một số điều kiện bổ sung khi vay nước ngoài đối với bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

- Đối với vay ngắn hạn nước ngoài:

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng trừ trường hợp việc chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về các tỷ lệ đảm bảo an toàn đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật;

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được vay ngắn hạn nước ngoài để bổ sung nguồn vốn tín dụng ngắn hạn.

- Đối với vay trung, dài hạn nước ngoài: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được vay trung, dài hạn nước ngoài khi tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, trừ hai trường hợp sau:

  • Việc chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về các tỷ lệ đảm bảo an toàn đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật;

  • Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài đủ điều kiện được tính vào vốn cấp hai của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và việc thực hiện khoản vay này giúp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn.

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/6/2016.         

Lê Vy

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan