DN bảo hiểm phải trích giữ lại khoản tiền cho từng loại rủi ro

Đây là nội dun quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo Thông tư 50,  DN bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải tính toán mức giữ lại cho từng loại hình bảo hiểm và theo từng loại rủi ro; mức giữ lại phải đảm bảo:

  • Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu. 
  • Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được bảo hiểm, tỷ lệ tái bảo hiểm chỉ định tối đa là 90% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Bên cạnh đó, khi tính toán mức giữ lại, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải xem xét đến các yếu tố sau:

  • Các quy định pháp luật về khả năng thanh toán;
  • Năng lực khai thác;
  • Khả năng tài chính;
  • Khả năng sẵn sàng chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;
  • Việc thu xếp bảo vệ cho các rủi ro lớn và các rủi ro thảm họa;
  • Việc cân đối các kết quả hoạt động kinh doanh;
  • Các yếu tố cấu thành của danh mục hợp đồng bảo hiểm;
  • Diễn biến thị trường tái bảo hiểm trong nước và quốc tế.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 50/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan