DN kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ phải đáp ứng điều kiện gì?

Thông tư 53/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 03/7/2017.

Theo quy định mới, trước thời điểm kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, doanh nghiệp phải có các tài liệu sau đây:

  • Báo cáo tài chính được kiểm toán chứng minh đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm tính đến thời điểm bắt đầu kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ và doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch đạt ít nhất 500 tỷ đồng.

  • Bản chính thuyết minh về cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch; hệ thống phần mềm quản lý, giám sát các giao dịch, trong đó bao gồm cả việc cung cấp, lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch.

  • Các hợp đồng lao động ký với ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp.

Xem chi tiết tại Thông tư 53/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan