Độ tuổi nhận bảo hiểm nhân thọ dựa theo độ tuổi nghỉ hưu

Đây là nội dung mới được quy định bổ sung tại Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

Tại quy định trước đây tại Thông tư 115/2013/TT-BTC, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi đối với nữ và 60 (sáu mươi) tuổi đối với nam.

Thông tư 130/2015/TT-BTC đã sửa đổi bổ sung thêm trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi bắt đầu nhận nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí trong bảo hiểm nhân thọ sẽ ảnh hưởng bởi tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chi tiết tại Thông tư 130/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 10/10/2015.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan