Đoàn đánh giá đáp ứng GDP tại cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc được ban hành ngày 09/2/2018. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này là thành phần cũng như tiêu chuẩn của thành viên Đoàn đánh giá GDP.

Cụ thể, theo Điều 13 Thông tư 03/2018/TT-BYT, thành phần đoàn đánh giá bao gồm Trưởng đoàn, Thư ký và các thành viên khác do Giám đốc Sở Y tế quyết định. Số lượng thành viên Đoàn đánh giá không quá 05 người.

Cán bộ Đoàn đánh giá phải đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

  • Là công chức, viên chức thuộc Sở Y tế hoặc công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
  • Có trình độ đại học hoặc cử nhân hoặc trung cấp về dược hoặc y trở lên;

  • Đã được đào tạo, huấn luyện về GPP, thanh tra, đánh giá GPP và nắm vững các nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP;
  • Trung thực, khách quan và nghiêm chỉnh chấp hành quy chế, quy định pháp luật trong quá trình đánh giá, không có xung đột lợi ích với cơ sở phân phối được đánh giá;
  • Trưởng Đoàn đánh giá phải có trình độ đại học dược trở lên, có kinh nghiệm trong công tác quản lý dược từ 02 năm trở lên.

Về nguyên tắc đánh giá xung đột lợi ích, theo quy định của Thông tư 03/2018/TT-BYT, thành viên Đoàn đánh giá được coi là có xung đột lợi ích với cơ sở phân phối được đánh giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đã từng làm việc trong vòng 05 năm gần đây cho cơ sở phân phối được đánh giá;
  • Đã tham gia hoạt động tư vấn trong vòng 05 năm gần đây cho cơ sở phân phối được đánh giá;
  • Đang có quyền lợi về tài chính với cơ sở phân phối được đánh giá;
  • Có vợ hoặc chồng, con, bố hoặc mẹ, anh chị em ruột, bố hoặc mẹ của vợ, bố hoặc mẹ của chồng đang làm việc cho cơ sở phân phối được đánh giá.

Thông tư 03/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành ngày 26/3/2018. 

Gởi câu hỏi

366

Văn bản liên quan