Doanh nghiệp bưu chính phải thông báo với CQNN khi có 3 thay đổi sau

Ngày 17/6/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.

Doanh nghiệp bưu chính, Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Doanh nghiệp bưu chính phải thông báo với CQNN khi có 3 thay đổi sau (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 10 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định những nội dung thay đổi phải thông báo như sau:

1. Những nội dung phải thông báo khi thay đổi:

  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

  • Thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

  • Thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

2. Thời hạn thông báo thay đổi

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi các nội dung qnêu trên thì doanh nghiệp, tổ chức phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu tại Phụ lục III) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Lưu ý: Trường hợp những nội dung thay đổi về:

  • Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; các quy định liên quan đến khiếu nại, bồi thường thiệt hại so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất; hoặc

  • Thay đổi các nội dung đã thông báo so với hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

Mà không phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo thay đổi của doanh nghiệp, tổ chức thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải thông báo bằng văn bản gửi doanh nghiệp, tổ chức yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Xem chi tiết tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan