Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải công khai thông tin

Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo quy định tại Thông tư 297/2016/TT-BTC, việc công khai thông tin về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện như sau:

  • Bộ Tài chính công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính:
    • Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;
    • Danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc bị cảnh báo về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;
    • Danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán, chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải công bố nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trên một trong các tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Thông tư 297/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan