Doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Theo đó, ngoài phải có vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng, doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Các điều quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP.

  • Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:
    • Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;
    • Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ;
    • Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo Luật doanh nghiệp.
  • Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan.

  • Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó...

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan