Đối tượng nào phải nộp phí, lệ phí hoạt động hành nghề luật sư

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

Theo quy định tại Thông tư 220/2016/TT-BTC, các đối tượng sau đây có trách nhiệm nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư:

  • Cá nhân khi đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư.

  • Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài khi đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài; công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh; công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

  • Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị thay đổi nội dung hành nghề.

  • Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hành nghề của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

  • Luật sư nước ngoài khi đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề tại Việt Nam.

  • Luật sư nước ngoài khi đề nghị gia hạn hành nghề tại Việt Nam.

  • Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hoạt động.

Chi tiết xem tại Thông tư 220/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan