Đơn vị sự nghiệp công lập phải lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức, Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Đơn vị sự nghiệp công lập phải lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 66 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

 • Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với viên chức theo phân cấp;

 • Thực hiện tuyển dụng, ký và chấm dứt hợp đồng làm việc, biệt phái viên chức theo phân công, phân cấp;

 • Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo phân cấp;

 • Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

 • Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

 • Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức theo phân cấp;

 • Ký kết hợp đồng vụ, việc đối với viên chức đã nghỉ hưu;

 • Thống kê và báo cáo cơ quan, tổ chức cấp trên về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định trên còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và của pháp luật;

 • Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp;

 • Quyết định cử viên chức tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo phân cấp.

 Chi tiết xem thêm tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 29/9/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

328

Văn bản liên quan