Dự án xử lý chất thải rắn: Cần công bố những nội dung gì?

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 24/2010/TT-BXD hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh, trong đó quy định các nội dung phải công bố trong dự án xử lý chất thải rắn.

dự án xử lý chất thải rắn, Thông tư 24/2010/TT-BXD

Dự án xử lý chất thải rắn: Cần công bố những nội dung gì? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 5 Thông tư 24/2010/TT-BXD nêu rõ rằng căn cứ quy hoạch xây dựng Khu xử lý đã được phê duyệt và nhu cầu xử lý chất thải rắn của các tỉnh trong phạm vi Khu xử lý, UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư tổ chức công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục dự án Khu xử lý để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án với các nội dung chủ yếu sau:

 • Địa điểm, ranh giới và diện tích khu đất để xây dựng Khu xử lý;

 • Công suất xử lý dự kiến;

 • Yêu cầu sơ bộ về công nghệ xử lý;

 • Chi phí xử lý chất thải rắn dự kiến;

 • Các điều kiện tham gia đầu tư xây dựng Khu xử lý;

 • Hình thức đầu tư;

 • Các ưu đãi đầu tư;

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ;

 • Các thông tin cần thiết khác.

Trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án thì đề xuất dự án phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Hình thức đầu tư, công suất xử lý và diện tích xây dựng Khu xử lý;

 • Công nghệ xử lý;

 • Chi phí xử lý chất thải rắn dự kiến;

 • Phương án tiêu thụ sản phẩm (nếu có);

 • Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng Khu xử lý (nếu có);

 • Các tiêu chuẩn xây dựng, môi trường dự kiến áp dụng;

 • Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội và tác động môi trường của dự án;

 • Giải pháp phục hồi cảnh quan, môi trường và tái sử dụng mặt bằng khu xử lý sau khi chấm dứt hoạt động;

 • Các đề xuất khác (nếu có);

 • Thời gian và tiến độ thực hiện.

Xem chi tiết tại: Thông tư 24/2010/TT-BXD, có hiệu lực từ ngày 06/02/2011.

Nguyên Phú 

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan