Dự kiến từ ngày 01/7/2021, Công đoàn sẽ có nhiều thay đổi

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Công đoàn sẽ có nhiều thay đổi, Dự thảo

Dự kiến từ ngày 01/7/2021, Công đoàn sẽ có nhiều thay đổi   - Ảnh minh họa

Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung Điều 1 quy định Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 9 Luật Công đoàn quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn

- Phân biệt, đối xử đối với người lao động và cán bộ công đoàn vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn, bao gồm:

  • Yêu cầu tham gia hoặc không tham gia hoặc ra khỏi tổ chức công đoàn để được tuyển dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động;

  • Sa thải, kỷ luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng làm việc, không tiếp tục giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển người lao động làm việc khác.

  • Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động.

  • Cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc nhằm làm suy yếu hoạt động của tổ chức công đoàn.

- Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác để can thiệp, thao túng vào quá trình thành lập và hoạt động của công đoàn nhằm làm vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu việc thực hiện các chức năng của tổ chức Công đoàn.

- Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Chi tiết xem thêm tại Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ 01/7/2021.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

57

Văn bản liên quan