Đưa giáo dục quốc phòng và an ninh vào giảng dạy ở các trường

Đưa giáo dục quốc phòng và an ninh vào giảng dạy ở các trường
Thủy Phú

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013. Theo đó, việc đưa giáo dục quốc phòng và an ninh vào nội dung giảng dạy ở các trường hợp được quy định như sau:

 

Ở trường tiểu học, trung học cơ sở:

 • Thực hiện lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khoá;
 • Bảo đảm học sinh có những kiến thức, hiểu biết ban đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân; ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Ở trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề:

 • Đưa Giáo dục quốc phòng và an ninh trở thành môn học chính khóa;
 • Bảo đảm học sinh có kiến thức ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
 • Giáo dục quốc phòng và an ninh được tổ chức giảng dạy và học theo phân phối chương trình.

Ở trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học:

 • Đưa giáo dục quốc phòng và an ninh trở thành môn học chính khóa;
 • Bảo đảm cho người học có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
 • Việc dạy và học được tổ chức tập trung tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học.

Ở trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:

 • Đưa giáo dục quốc phòng và an ninh trở thànhmôn học chính khóa;
 • Bảo đảm cho người học nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp quốc phòng và an ninh với đối ngoại.
 • Dựa vào chương trình khung của Bộ Quốc phòng và quy định của cơ quan có thẩm quyền, trường của tổ chức chính trị xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống trường của tổ chức chính trị và đối với người học trong trường.

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan