Được phép lựa chọn đơn vị quản lý vận hành CT hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Nghị định 72/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật được ban hành ngày 24/09/2012.

Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, Nghị định 72/2012/NĐ-CP

Được phép lựa chọn đơn vị quản lý vận hành CT hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 15 Nghị định 72/2012/NĐ-CP quy định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trực tiếp quản lý vận hành hoặc thuê đơn vị quản lý vận hành thông qua hợp đồng quản lý vận hành được quy định tại Điều 16 của Nghị định 72/2012/NĐ-CP, cụ thể:

Việc quản lý vận hành các công trình dưới đây được thực hiện thông qua hợp đồng quản lý vận hành:

  • Cột ăng ten;

  • Cột treo cáp (dây dẫn);

  • Cống cáp;

  • Hào và tuy nen kỹ thuật.

Hợp đồng quản lý vận hành như trên được ký kết giữa chủ sở hữu với đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Ngoài ra, tại Điều 17 Nghị định 72/2012/NĐ-CP quy định việc sử dụng chung các công trình dưới đây được thực hiện thông qua hợp đồng sử dụng:

  • Cột ăng ten;

  • Cột treo cáp (dây dẫn);

  • Cống cáp;

  • Hào và tuy nen kỹ thuật;

  • Hầm đường bộ; hầm đường sắt; cống ngầm; cầu đường bộ và cầu đường sắt.

Hợp đồng sử dụng chung quy định tại Khoản 1 Điều này được ký kết giữa chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý vận hành được chủ sở hữu ủy quyền với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng. Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chi tiết xem tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/11/2012.  

Lê Vy

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan