GCN hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có hiệu lực 36 tháng

Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2014.

Theo quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.

Cũng theo Nghị định 127, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được chỉ cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 127.

Bên cạnh đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm các nội dung chính sau:

  • Tên tổ chức, địa chỉ, người đứng đầu của tổ chức;

  • Lĩnh vực, phạm vi được cấp Giấy chứng nhận;

  • Ngày cấp và hiệu lực của Giấy chứng nhận;

  • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

Quy định chi tiết tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2015.

- Hoàng Duy - 

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan