Giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo

Luật điện lực sửa đổi 2012 được ban hành ngày 20/11/2012. Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện Lực 2004 được quy định tại Luật này là nội dung về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo.

Cụ thể, theo Khoản 22 Điều 1 Luật điện lực sửa đổi 2012 sửa đổi, bổ sung Điều 62 Luật Điện Lực 2004, các quy định về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo được sửa đổi, bổ sung như sau: 

  • Giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực nối lưới điện quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Điện Lực 2004;
  • Giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được thực hiện như sau:
    • Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với cơ chế hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt tại khu vực này do Thủ tướng Chính phủ quy định;
    • Các loại giá điện khác do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí, có lợi nhuận hợp lý cho đơn vị điện lực trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ quan điều tiết điện lực.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật điện lực sửa đổi 2012 có hiệu lực ngày 01/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện Lực 2004. 

Gởi câu hỏi

297

Văn bản liên quan