Giá đất tại khu vực giáp ranh được xử lý như thế nào?

Đây là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Theo đó, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định giá đất tại khu vực giáp ranh được xử lý như sau:

  • UBND cấp tỉnh căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP để quy định khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  • UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi dự thảo bảng giá đất của địa phương cho UBND cấp tỉnh có đất giáp ranh để lấy ý kiến; đăng dự thảo bảng giá đất liên tục trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo bảng giá đất, UBND cấp tỉnh có đất giáp ranh phải có văn bản trả lời.

  • Trường hợp chênh lệch về mức giá đất tại khu vực giáp ranh trong dự thảo bảng giá đất vượt mức quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì UBND cấp tỉnh có đất giáp ranh phải thống nhất với nhau về mức giá đất dự kiến ban hành tại khu vực giáp ranh.

  • Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 của năm xây dựng bảng giá đất để giải quyết. Trường hợp UBND cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường không thống nhất được giá đất tại khu vực giáp ranh thì Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chi tiết xem tại Thông tư 36/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ 13/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan