Giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 51/2016/TT-BYT quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, mức giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập được Thông tư 51/2016/TT-BYT quy định như sau:

  • Giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập áp dụng theo mức giá thuộc danh mục dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng quy định tại phụ lục Giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng ban hành kèm theo Thông tư 240/2016/TT-BTC.

  • Các nội dung về quản lý sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ, quản lý nguồn thu cung ứng dịch vụ thực hiện theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Thông tư 240/2016/TT-BTC.

Chi tiết xem tại Thông tư 51/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan