Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nổi bật nhất là quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Đơn vị tính:

Theo Nghị định 96, giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được tính bằng tiền đồng (VNĐ) cho một đơn vị sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với từng biện pháp tưới nước, biện pháp tiêu nước, từng loại hình sản phẩm, dịch vụ.

Đơn vị tính giá cho từng trường hợp cụ thể như sau:

 • Tưới cho cây trồng: Đồng/ha/vụ hoặc Đồng/m3.
 • Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản: Đồng/ha/năm hoặc Đồng/ha/vụ hoặc Đồng/m3 hoặc Đồng/m2 mặt thoáng/năm;
 • Cấp nước cho sản xuất muối: Đồng/ha/năm hoặc Đồng/ha/vụ hoặc Đồng/m3 hoặc bằng 2% giá trị muối thành phẩm.
 • Cấp nước cho chăn nuôi: Đồng/m3.
 • Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị: Đồng/nội dung công việc/năm. Trường hợp không xác định được cụ thể nội dung công việc thì tính theo đồng/ha lưu vực tiêu thoát nước, nhưng mức giá tối đa không quá 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của tưới đối với đất trồng lúa/vụ.
 • Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt: Đồng/nội dung công việc.

Phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Căn cứ vào thị trường tại thời điểm định giá trong điều kiện thời tiết bình thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác), chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện xây dựng mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ của Bộ Tài chính và theo công thức dưới đây để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá và quy định giá tối đa, giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:

Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

=

Giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

+

Lợi nhuận dự kiến (nếu có)

+

Các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có)

Trong đó:

 • Giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ thủy công ích thủy lợi bao gồm toàn bộ các chi phí vận hành, chi phí bảo trì, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý và các chi phí thực tế hợp lý khác của toàn tổ chức khai thác công trình thủy lợi theo từng biện pháp tưới tiêu hoặc loại hình sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung công việc.
 • Các khoản chi phí trong giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm các khoản chi phí được xác định tại Điều 7 Nghị định 96/2018/NĐ-CP này trừ chi phí dự phòng, chi phí thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Việc xác định các khoản chi phí tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản phải nộp tính theo lương, chi phí khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận dự kiến trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định như sau:

 • Chi phí tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản phải nộp tính theo lương: Các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi xác định chi phí tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca và các khoản phải nộp tính theo lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo cùng một phương pháp tính chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và theo các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định: Đối với các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước hoặc theo hình thức đối tác công tư: chi phí khấu hao tài sản cố định được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm: phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, trang thiết bị, hệ thống thông tin quản lý vận hành và máy móc thiết bị quản lý dùng trong văn phòng.
 • Lợi nhuận dự kiến: Mức lợi nhuận dự kiến tối đa của sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được xác định là mức lợi nhuận dự kiến sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) đảm bảo trích lập hai quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án giá và điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 96/2018/NĐ-CP. 

Nghị định 96/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

- Thảo Uyên -

Gởi câu hỏi

939

Văn bản liên quan